1. Postanowienia Ogólne

 

Organizatorem konkursu Auto Stop Race 2017, zwanego dalej ASR 2017, jest Klub Podróżników BIT przy Samorządzie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 29.04.2017 – 04.05.2017. Miejsce oraz zasady konkursu zostały określone w §2, §3 oraz §4.
 2. W ramach ASR 2017 przewidziane jest wydanie pakietów startowych na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dniu 29 kwietnia 2017 r. w godzinach 7.00-9.00 oraz atrakcje w miejscu docelowym na terenie campingu w dniach 29.04.2017 – 04.05.2017. Nazwa oraz adres campingu w miejscu docelowym zostaną podane do wiadomości uczestnikom drogą mailową.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
  • Pakiet startowy – zestaw umożliwiający wzięcie udziału w konkursie Auto Stop Race. Zawiera numer startowy zapewniający miejsce w konkursie, koszulkę Auto Stop Race Fazana, gadżety dodawane co roku przez organizatora oraz ubezpieczenie PZU Wojażer.
  • Ubezpieczenie – ubezpieczenie PZU Wojażer ważne w dniach od 29.04.2017 do 5.05.2017. Szczegółowy zakres ubezpieczenia przedstawia załącznik nr 1 do regulaminu.

2. Cele konkursu

Celem konkursu jest:

  1. promowanie idei podróżowania i poznawania nowych kultur.
  2. propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz alternatywnych form podróżowania.

3. Warunki uczestnictwa

 

 1. W konkursie udział może wziąć 1100 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Uczestnictwo w konkursie dozwolone jest jedynie w zespołach dwuosobowych.
 3. Możliwość uczestnictwa posiada zespół, którego członkowie w dniu rozpoczęcia konkursu mają nie mniej niż 18 i nie więcej niż 30 lat oraz jedna z osób posiada status studenta, który potwierdzi ważną legitymacją studencką podczas wydawania Pakietów startowych.
 4. Osoba chcąca wziąć udział w konkursie zobowiązana jest do rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy, który zostanie udostępniony na profilu Auto Stop Race w portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/autostoprace) w dniu 19.03.2017 o godzinie 00:00. Rejestracja będzie trwała od godziny 00:00 do godziny 01:00.
 5. Rejestracji zespołu można dokonać tylko raz. W przypadku otrzymania dwóch tych samych zgłoszeń lub powtórzenia jednej osoby w dwóch zgłoszeniach drugie i kolejne zgłoszenie zostanie automatycznie usunięte z bazy.
 6. Formularz zgłoszeniowy obejmuje następujące dane osobowe obojga uczestników:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu
 7. Po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej dokonanie zgłoszenia uczestników w konkursie są oni zobowiązani do uzupełnienia swoich danych osobowych według wskazań Organizatora w panelu zapisów znajdującym się na stronie www.autostoprace.pl do dnia 10.04.2017 włącznie. Dane te nie mogą różnić się od danych z formularza zgłoszeniowego.
 8. Każdy uczestnik oświadcza, że jego dane zawarte formularzu zgłoszeniowym oraz panelu zapisów są kompletne i zgodne z prawdą
 9. Każda osoba z zespołu, której dane osobowe zostały wysłane w formularzu zgłoszeniowym udostępnionym na stronie internetowej www.autostoprace.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i Fundację Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji uczestników Auto Stop Race 2017 (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).
 10. Uczestnicy zobowiązani są do wpłaty darowizny w wysokości 150 zł, za każdy startujący zespół. Darowizna ta umożliwi udział w konkursie. Darowiznę należy wpłacić na wskazane przez Organizatora konto w tytule przelewu wpisując: DAROWIZNA AutoStopRace, Imiona i Nazwiska uczestników oraz numer telefonu jednego z uczestników. Darowizna pokryje koszty manipulacyjne, organizacyjne oraz koszty ubezpieczenia. Kwotę 150 zł należy uiścić do dnia 23.03.2017 włącznie.
 11. Organizator potwierdzi spełnienie wszystkich wymagań formalnych drogą mailową do dnia 11.04.2017 włącznie.
 12. Niedokonanie wpłaty oraz nieuzupełnienie danych w wyżej wymienionym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w ASR 2017 oraz skreśleniem z listy uczestników.
 13. Zmiana danych jednej osoby z zespołu jest możliwa jednorazowo. Zmian należy dokonywać do 10.04.2017r. Zmiany dokonywane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 14. W razie rezygnacji uczestników z wyścigu lub skreślenia z listy uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia kolejnego zespołu z listy rezerwowej w miejsce zespołu rezygnującego lub skreślonego. Uczestnicy mogą zrezygnować z udziału w konkursie do dnia 10.04.2017 r.
 15. Zespół zobowiązany jest do odbioru pakietu w dniu 29.04.2017 w godzinach od 7:00 – 9:00 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Odbiór pakietu w innym terminie nie jest możliwy.
 16. W sytuacji, o której mowa w pkt.14 Organizator zastrzega sobie prawo do zwrócenia opłaty pomniejszonej o koszty poniesione w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania konkursu. Opłata będzie zwrócona w ciągu 30 dni roboczych od daty rezygnacji. Zwrot opłaty nie przysługuje osobom skreślonym z listy uczestników z powodu nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 17. Odsprzedaż lub oddanie miejsca na liście startowej jest niedozwolona i nie wywołuje skutków w postaci przekazania miejsca na liście uczestników zespołowi odkupującemu lub oddającemu miejsce.
 18. Uczestnik atrakcji przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren atrakcji jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym te atrakcje.
 19. Uczestnicy są zobowiązani do uiszczenia opłaty za nocleg na wyznaczonym przez Organizatora campingu osobiście w czasie pobytu na campingu. Organizator nie pokrywa Uczestnikom ASR 2017 kosztów noclegu na campingu.
 20. Zapewnienie powrotu do kraju po ukończonym konkursie leży we własnym zakresie i na własny koszt każdego z uczestników.

4. Zasady konkursu

 

 1. Konkurs polega na pokonaniu trasy Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław – camping wyznaczony przez Organizatora w miejscu docelowym autostopem w jak najkrótszym czasie liczonym od oficjalnego startu wyścigu. Nazwa oraz adres campingu w miejscu docelowym zostaną podane do wiadomości uczestnikom drogą mailową.
 2. Zwycięzcą konkursu może zostać zespół, który na trasie konkursu poruszał się tylko za pomocą autostopu. Organizator dopuszcza jednak możliwość poruszania się komunikacją miejską wyłącznie we Wrocławiu i w mieście docelowym.
 3. Organizator wydarzeń o których mowa w art. 1 nie odpowiada za ewentualne szkody oraz zdarzenia spowodowane i poniesione przez uczestników występujące na trasie konkursu ASR 2017.
 4. W celu sprawdzenia najszybszych zespołów organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentacji z przebytej trasy za pomocą relacji zdjęciowej wykonanej przez uczestnika na trasie. Wymagane będzie przedstawienie minimum 15 zdjęć wykonanych przez 1 zespół jednoznacznie dokumentujących przebieg trasy konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników oraz odmówienia przyznania nagrody uczestnikom, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie o  organizowanie sobie transportu na miejsce docelowe konkursu innego niż autostop. W takiej sytuacji nagroda zostanie przyznana kolejnemu zespołowi.
 6. W przypadku niedotarcia uczestników w wyznaczonym terminie na imprezę w miejscu docelowym nie przysługują im żadne roszczenia w stosunku do Organizatora w szczególności zwrot części kosztów.

5. Nagrody

 

 1. Nagrodami przewidzianymi w konkursie są:
  1. I miejsce – Tygodniowy rejs jachtem po Mazurach od firmy Sygnet Yacht Czarter oraz dwie butelki filtrujące wodę od firmy Waterbobble Polska
  2. II miejsce – Tygodniowy rejs jachtem po Mazurach od firmy Sygnet Yacht Czarter, dwie butelki filtrujące wodę od firmy Waterbobble Polska oraz 2 wejściówki na kurs nurkowania INTRO od firmy Moana Diving Team
  3. III miejsce – Pełny kurs kitesurfingu dla pary od firmy Pi Travel, dwie butelki filtrujące wodę od firmy Waterbobble polska oraz 2 wejściówki na kurs nurkowania INTRO od firmy Moana Diving Team
 2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu.
 3. Nagrody w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

6. Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności cywilnej), za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane, bądź poniesione przez uczestników z ich własnej winy, bądź winy osób trzecich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu uczestnika, które zostały spowodowane wskutek działania innych uczestników, bądź osób trzecich lub które powstały w wyniku działań podjętych przez Służby Porządkowe.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia i przyjmują do wiadomości, że ubezpieczenie nie działa, kiedy uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników osób, które złamią regulamin ASR 2017 lub regulamin campingu, bądź nie będą stosowały się do poleceń Organizatorów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu z uzasadnionej przyczyny. Wyłączne prawo interpretacji regulaminu należy do Organizatora. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Integralną część regulaminu stanowi załącznik:
  1. Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Wojażer (link)