Regulamin udziału w Atrakcjach dla osób wspierających Auto Stop Race 2024

 

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem atrakcji w miejscu docelowym Auto Stop Race 2024 jest Klub Podróżników BIT przy Samorządzie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53­-345 Wrocław, prawnie reprezentowany przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław (NIP 8992664717, REGON 020927833).
 2. Przez osobę wspierającą, dalej zwaną uczestnikiem atrakcji, rozumie się osobę mającą prawo uczestnictwa w atrakcjach odbywających się na terenie campingu (miejscu docelowym) i nie będącą uczestnikiem konkursu Auto Stop Race 2024.
 3. Atrakcje odbędą się w dniach 29.04 – 03.05.2024 r. Nazwa oraz adres campingu w miejscu docelowym zostaną podane do wiadomości uczestnikom atrakcji drogą mailową dnia 26.04.2024.
 4. Dokładny program atrakcji zostanie ogłoszony najpóźniej 27.04.2024 na stronie fanpage Auto Stop Race na portalu Facebook.
 5. Udział w atrakcjach może wziąć osoba, które w pierwszym dniu odbywania się atrakcji ma ukończone 18 lat oraz nie została urodzona przed rokiem 1994, co jest jednoznaczne z tym, że osoba nie może mieć więcej niż 30 lat rocznikowo.
 6. Ilość osób mogących wziąć udział w atrakcjach jest ograniczona. Dokładną liczbę osób ustala Organizator.
 7. Osoba chcąca wziąć udział w atrakcjach zobowiązana jest do wypełnienia formularza, który zostanie udostępniony dnia 13.03.2024 o godzinie 20:00 na stronie fanpage Auto Stop Race na portalu Facebook.
 8. Każda osoba, której dane osobowe zostały wysłane w formularzu oświadcza, że dane te są to dane kompletne i zgodne z prawdą.
 9. Po przesłaniu formularza osoba, która mieści się w limicie ustalonym przez Organizatora (pkt. 6), zostanie o tym poinformowana mailowo. Taka osoba, chcąca wziąć udział w atrakcjach zobowiązana jest do wpłaty darowizny na rzecz Fundacji Rozwoju uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w wysokości 490 zł używając do tego celu opcji płatności online przesłanej przez Organizatora drogą mailową. Termin uiszczenia opłaty upływa 17.03.2024 o 23:59. Brak uiszczenia wpłaty do tego terminu jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w atrakcjach oraz brakiem wstępu na teren campingu.
 10. Organizator prześle drogą mailową potwierdzenie otrzymania darowizny. Potwierdzenie otrzymania darowizny jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w atrakcjach w miejscu docelowym Auto Stop Race 2024.
 11. Organizator nie dopuszcza możliwości przekazania uprawnienia do udziału w atrakcjach osobie trzeciej.
 12. Rezygnacja z udziału w atrakcjach jest możliwa do 24.03.2024 23:59.
 13. Uiszczenie opłaty nie zwalnia uczestników atrakcji z obowiązku opłacenia noclegu na terenie campingu.
 14. W przypadku rezerwacji miejsca noclegowego w domkach mobilnych na terenie campingu, konieczne jest uiszczenie opłaty za co najmniej 3 doby pobytu na rachunek bankowy campingu do dnia 31.03.2024 włącznie.
 15. Na teren atrakcji wstęp przysługuje osobie, która posiada odpowiednią opaskę. Odbiór opaski jest możliwy przy wejściu na teren campingu za okazaniem dokumentu tożsamości zawierającego imię, nazwisko, numer PESEL oraz zdjęcie. Opaska wydawana jest jednorazowo.
 16. Uczestnik atrakcji przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren atrakcji jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym te atrakcje.
 17. Osoby uczestniczące w atrakcjach zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz regulaminu obiektu, na którym odbywają się atrakcje, a także podporządkowywać się poleceniom porządkowym członków służby informacyjnej i służby porządkowej Organizatora.
 18. Uczestnikowi atrakcji zabrania się wnoszenia na teren campingu mobilnych kolumn głośnikowych, których użycie zakłóca ciszę.
 19. Uczestnikowi atrakcji zabrania się wnoszenia na teren campingu substancji odurzających oraz innych substancji, których posiadanie i używanie jest niezgodne z prawem.

 

2. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników atrakcji jest Klub Podróżników BIT przy Samorządzie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, prawnie reprezentowany przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe uczestników atrakcji będą przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości w miejscu docelowym Auto Stop Race 2024.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w atrakcjach.
 4. Uczestnikom atrakcji, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzednio wyrażonej zgody (przed jej wycofaniem).
 5. Usunięcie danych, ograniczenie lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie równoznaczne jest z rezygnacją udziału w atrakcjach Auto Stop Race 2024.
 6. Organizator będzie zbierał od uczestników atrakcji następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer PESEL,
  • numer telefonu,
  • numer telefonu awaryjnego (ICE).
 7. Uczestnikom atrakcji przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane uczestników atrakcji nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 9. Dane uczestników atrakcji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  • przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  • utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  • nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

3. Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności cywilnej), za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane, bądź poniesione przez osoby znajdujące się na terenie campingu z ich własnej winy, bądź winy osób trzecich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu lub śmierć osób korzystających z atrakcji.
 3. W atrakcjach Auto Stop Race 2024 mogą brać udział jedynie osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w kraju przebywania regulacji związanych ze stanem zagrożenia epidemiologicznego.
 5. W przypadku nieprzestrzegania obostrzeń obowiązujących w kraju przebywania Uczestnika, organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje prawne.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia z miejsca atrakcji osób, które nie będą stosowały się do poleceń Organizatorów oraz postanowień regulaminu – w tym regulaminu campingu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu.
 9. Wyłączne prawo interpretacji regulaminu należy do Organizatora.
 10. Wraz z dokonaniem wpłaty wpisowego na poczet uczestnictwa w atrakcjach, uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.