Regulamin udziału w Atrakcjach dla osób wspierających Auto Stop Race 2018

 

 1. Organizatorem atrakcji w miejscu docelowym Auto Stop Race 2018 jest Klub Podróżników BIT przy Samorządzie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53­-345 Wrocław.
 2. Przez osobę wspierającą, dalej zwaną uczestnikiem atrakcji, rozumie się osobę mającą prawo uczestnictwa w atrakcjach odbywających się na terenie campingu i nie będącą uczestnikiem konkursu Auto Stop Race 2018.
 3. Atrakcje odbędą się w dniach 28.04 – 4.05.2018 r. na terenie campingu, którego nazwa zostanie podana drogą mailową 24 godziny przed startem wyścigu.
 4. Dokładny program atrakcji zostanie ogłoszony 27.04.2018 na fanpage’u.
 5. Udział w atrakcjach może wziąć osoba między 18, a 30 rokiem życia.
 6. Ilość osób mogących wziąć udział w atrakcjach jest ograniczona.
 7. Osoba chcąca wziąć udział w atrakcjach zobowiązana jest do wypełnienia formularza, który zostanie udostępniony dnia 24.03.2018 r. na fanpage’u Auto Stop Race na Facebooku.
 8. Formularz zgłoszeniowy obejmuje następujące dane osobowe:
  • imię,
  • nazwisko,
  • PESEL,
  • adres e­mail,
  • nr telefonu,
  • nr telefonu ICE (In Case of Emergency).
 9. Każda osoba, której dane osobowe zostały wysłane w formularzu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i Fundację Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla potrzeb niezbędnych do realizacji Auto Stop Race 2018 (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).
 10. Każda osoba, której dane osobowe zostały wysłane w formularzu oświadcza, że dane te są kompletne i zgodne z prawdą.
 11. Po przesłaniu formularza osoba chcąca wziąć udział w atrakcjach zobowiązana jest do wpłaty darowizny w wysokości 160zł na wskazane przez Organizatora konto w tytule przelewu wpisując: DAROWIZNA ASR, imię i nazwisko oraz numer PESEL. Termin uiszczenia opłaty upływa 28.03.2018 o 23:59.
 12. Organizator prześle drogą mailową potwierdzenie udziału osób w atrakcjach do 05.04.2018r. włącznie.
 13. Organizator nie dopuszcza możliwości przekazania uprawnienia do udziału w atrakcjach osobie trzeciej.
 14. Rezygnacja z udziału w atrakcjach jest możliwa do 20.04.2018 23:59. Brak uiszczenia opłaty do tego terminu jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w atrakcjach oraz brakiem wstępu na teren campingu.
 15. Uiszczenie opłaty nie zwalnia uczestników atrakcji z obowiązku opłacenia noclegu na terenie campingu.
 16. Na teren atrakcji wstęp przysługuje osobie, która posiada odpowiednią opaskę. Odbiór opaski jest możliwy przy wejściu na teren campingu za okazaniem dokumentu. Opaska wydawana jest jednorazowo.
 17. Uczestnik atrakcji przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren atrakcji jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym te atrakcje.
 18. Osoby uczestniczące w atrakcjach obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz regulaminu obiektu, na którym odbywają się atrakcje, a także podporządkowywać się poleceniom porządkowym członków służby informacyjnej i służby porządkowej Organizatora.
 19. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności cywilnej), za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane, bądź poniesione przez osoby znajdujące się na terenie campingu z ich własnej winy, bądź winy osób trzecich.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu osób korzystających z atrakcji, które zostały spowodowane wskutek działania innych uczestników, bądź osób trzecich lub które powstały w wyniku działań podjętych przez Służby Porządkowe.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia z miejsca atrakcji osób, które nie będą stosowały się do poleceń Organizatorów oraz postanowień regulaminu – w tym regulaminu campingu.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu z uzasadnionej przyczyny. Wyłączne prawo interpretacji regulaminu należy do Organizatora. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.