Regulamin udziału w Atrakcjach dla osób wspierających Auto Stop Race 2020

 

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem atrakcji w miejscu docelowym Auto Stop Race 2020 jest Klub Podróżników BIT przy Samorządzie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53­-345 Wrocław, prawnie reprezentowany przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 2. Przez osobę wspierającą, dalej zwaną uczestnikiem atrakcji, rozumie się osobę mającą prawo uczestnictwa w atrakcjach odbywających się na terenie campingu (miejscu docelowym) i nie będącą uczestnikiem konkursu Auto Stop Race 2020.
 3. Atrakcje odbędą się w dniach 25.04 – 1.05.2020 r. Nazwa oraz adres campingu w miejscu docelowym zostaną podane do wiadomości uczestnikom atrakcji drogą mailową dnia 24.04.2019.
 4. Dokładny program atrakcji zostanie ogłoszony 24.04.2020 na stronie fanpage Auto Stop Race na portalu Facebook.
 5. Udział w atrakcjach może wziąć osoba, które w pierwszym dniu odbywania się atrakcji mają ukończone 18 lat oraz mniej niż 30 lat.
 6. Ilość osób mogących wziąć udział w atrakcjach jest ograniczona. Dokładną liczbę osób ustala Organizator.
 7. Osoba chcąca wziąć udział w atrakcjach zobowiązana jest do wypełnienia formularza, który zostanie udostępniony dnia 21.03.2020 o godzinie 20:00 na stronie fanpage Auto Stop Race na portalu Facebook.
 8. Każda osoba, której dane osobowe zostały wysłane w formularzu oświadcza, że dane te są to dane kompletne i zgodne z prawdą.
 9. Po przesłaniu formularza osoba, która mieści się w limicie ustalonym przez Organizatora (pkt. 6), zostanie o tym poinformowana mailowo. Taka osoba, chcąca wziąć udział w atrakcjach zobowiązana jest do wpłaty darowizny w wysokości 250 zł + opłaty transakcyjnej w wysokości 5 zł używając do tego celu opcji płatności online przesłanej przez Organizatora drogą mailową. Termin uiszczenia opłaty upływa 25.03.2020 o 23:59. Brak uiszczenia wpłaty do tego terminu jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w atrakcjach oraz brakiem wstępu na teren campingu.
 10. Organizator prześle drogą mailową potwierdzenie otrzymania darowizny, do 04.04.2020 włącznie. Potwierdzenie otrzymania darowizny jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w atrakcjach w miejscu docelowym Auto Stop Race 2020.
 11. Organizator nie dopuszcza możliwości przekazania uprawnienia do udziału w atrakcjach osobie trzeciej.
 12. Rezygnacja z udziału w atrakcjach jest możliwa do 18.04.2020 23:59.
 13. Uiszczenie opłaty nie zwalnia uczestników atrakcji z obowiązku opłacenia noclegu na terenie campingu.
 14. Na teren atrakcji wstęp przysługuje osobie, która posiada odpowiednią opaskę. Odbiór opaski jest możliwy przy wejściu na teren campingu za okazaniem dokumentu tożsamości zawierającego imię, nazwisko, numer PESEL oraz zdjęcie. Opaska wydawana jest jednorazowo.
 15. Uczestnik atrakcji przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren atrakcji jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym te atrakcje.
 16. Osoby uczestniczące w atrakcjach obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz regulaminu obiektu, na którym odbywają się atrakcje, a także podporządkowywać się poleceniom porządkowym członków służby informacyjnej i służby porządkowej Organizatora.
 17. Uczestnikowi atrakcji zabrania się wnoszenia i/lub używania na terenie campingu kolumn mobilnych, które mogą zakłócać ciszę oraz spokój dzienny lub nocny.
 18. Uczestnikowi atrakcji zabrania się wnoszenia i/lub zażywania na terenie campingu substancji odurzających oraz innych zabronionych prawnie.

 

2. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników atrakcji jest Klub Podróżników BIT przy Samorządzie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, prawnie reprezentowany przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe uczestników atrakcji będą przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości w miejscu docelowym Auto Stop Race 2020.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w atrakcjach.
 4. Uczestnikom atrakcji, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Usunięcie danych, ograniczenie lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie równoznaczne jest z rezygnacją udziału w atrakcjach Auto Stop Race 2020.
 6. Organizator będzie zbierał od uczestników atrakcji następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer PESEL,
  • numer telefonu,
  • numer telefonu awaryjnego (ICE).
 7. Uczestnikom atrakcji przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane uczestników atrakcji nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 9. Dane uczestników atrakcji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  • przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  • utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  • nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

3. Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności cywilnej), za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane, bądź poniesione przez osoby znajdujące się na terenie campingu z ich własnej winy, bądź winy osób trzecich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu osób korzystających z atrakcji, które zostały spowodowane wskutek działania innych uczestników, bądź osób trzecich lub które powstały w wyniku działań podjętych przez Służby Porządkowe.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia z miejsca atrakcji osób, które nie będą stosowały się do poleceń Organizatorów oraz postanowień regulaminu – w tym regulaminu campingu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu z uzasadnionej przyczyny. Wyłączne prawo interpretacji regulaminu należy do Organizatora. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.