§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki korzystania z aplikacji mobilnej Auto Stop Race (zwana dalej „Aplikacją”) i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Aplikacji. 
 2. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem osoby tworzącej Aplikację Auto Stop Race – Kamila Pierzchalskiego (zwana dalej „Operatorem”). 
 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji. 
 4. Do usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji należą w szczególności: 
 • Logowanie – za pomocą wcześniej utworzonego konta dla uczestnika z hasłem (w celu ułatwienia procesu weryfikacji, konta do logowania do Aplikacji dla uczestników wyścigu będą utworzone automatycznie na podstawie listy e-maili)
 • Możliwość przesłania informacji o dokładnej lokalizacji wywołanej przez użytkownika
 • Wyświetlanie informacji o ostatniej lokalizacji innych zespołów biorących udział w wyścigu, które przesłały informację o swojej lokalizacji
 1. Aplikacja przeznaczona jest na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS, Android. 
 2. Aplikację można pobrać korzystając z następujących sklepów internetowych: App Store (dla systemu operacyjnego iOS), Google Play (dla systemu operacyjnego Android). 
 3. Pobranie Aplikacji oraz korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 4. Do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji wymagane jest połączenie z Internetem. Wszelkie koszty połączenia z Internetem, w szczególności transmisji danych, pokrywa Użytkownik we własnym zakresie, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych lub innych dostawców Internetu, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy. 
 5. Wszelkie materiały udostępniane w Aplikacji, w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe i dźwiękowe, stanowią wyłączną własność Operatora.

 

 

§ 2 Rejestracja i wymagania techniczne

 1. Urządzenie mobilne, na którym Użytkownik uruchomi pobraną i zainstalowaną Aplikację, musi spełniać następujące wymagania techniczne: iOS w wersji minimum (iOS 12), Android w wersji minimum (Android 4.4).
 2. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe.
 3. Rejestracja w Aplikacji jest jednoznaczna z akceptacją treści Regulaminu przez Użytkownika oraz zawarciem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy Operatorem Użytkownikiem, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Rejestracja w Aplikacji mobilnej odbywa się poprzez posługiwanie się przez uczestników wyścigu ich indywidualnym loginem i hasłem, które będzie skonfigurowane z e-mailem podanym w trakcie zapisów na wyścig Auto Stop Race 2023 w panelu zapisów. 

 

§ 3 Zasady korzystania z Aplikacji przez Użytkownika 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, Regulaminem oraz wszelkimi warunkami korzystania oraz politykami prywatności obowiązującymi w ramach korzystania ze sklepów internetowych, wskazanych w § 1 ust. 5 Regulaminu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest niedopuszczalne bez wyraźnej zgody Operatora. 
 3. Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Operatora o każdorazowym naruszeniu jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji. 
 4. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
 5. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zakończyć korzystanie z Aplikacji.

 

 

§ 4 Prawa i obowiązki Operatora 

 1. Operator zobowiązuje się sprawować nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji. 
 2. Operator nie gwarantuje niezakłóconego dostępu do Aplikacji oraz nie zapewnia stałej dostępności wszystkich funkcji Aplikacji i ich bezbłędnego działania. 
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści poniesione przez Użytkownika w związku: 
 • funkcjonowaniem Aplikacji, w szczególności zakłóceniem dostępności wszystkich funkcji Aplikacji bądź ich błędnym działaniem, 
 • naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich, 
 • funkcjonowaniem interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są własnością Operatora lub nie są przez niego obsługiwane, 
 • usługami, aplikacjami i serwisami internetowymi, które nie są własnością Operatora lub nie są przez niego obsługiwane. 
 1. Operator ma prawo czasowo zawiesić działanie Aplikacji, celem przeprowadzenia konsekwencji technicznej Aplikacji, dokonania zmian w działaniu Aplikacji, bądź zapobieżeniu ewentualnym szkodom. 
 2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, Polityki Prywatności oraz modyfikacji Aplikacji, o czym powiadomi Użytkownika 5 dni przed wprowadzeniem zmiany za pośrednictwem adresu e-mail wykorzystanym w panelu zapisów na wyścig Auto Stop Race 2023.
 3. Dane wykorzystane do stworzenia i poprawnego funkcjonowania Aplikacji są przechowywane w bazie danych w chmurze z wykorzystaniem systemu Cloud Firestore od Google a komunikacja jest szyfrowana.

 

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, koniecznych do realizacji świadczenia usług przez Operatora za pośrednictwem Aplikacji. 
 2. Każde postanowienie niniejszego regulaminu funkcjonuje oddzielnie. W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 
 3. Zaniechanie przez Operatora egzekwowania obowiązków Użytkownika wynikających z Regulaminu bądź opóźnienie takiego egzekwowania, nie oznaczania zrzeczenia się roszczeń przysługujących Operatorowi przeciwko Użytkownikowi. Każdorazowe zrzeczenie się praw przysługujących Operatorowi wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 4. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Regulaminu lub Polityki Prywatności będą rozstrzygane w sposób polubowny. W sytuacji, gdy osiągnięcie porozumienia pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na drodze polubownego rozstrzygnięcia sporu nie będzie możliwe, sprawę rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora. 
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.