1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu Auto Stop Race 2022, zwanego dalej ASR 2022, jest Klub Podróżników BIT przy Samorządzie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, prawnie reprezentowany przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 30.04.2022 – 06.05.2022. Miejsce oraz zasady konkursu zostały określone w §2, §3 oraz §4.
 3. W ramach ASR 2022 przewidziane jest wydanie pakietów startowych na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dniu 30 kwietnia 2022 r. w godzinach 6:30.00-8.30 oraz atrakcje w miejscu docelowym na terenie campingu w dniach 30.04.2022 – 06.05.2022.
 4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
  • Pakiet startowy – zestaw umożliwiający wzięcie udziału w konkursie Auto Stop Race. Zawiera numer startowy zapewniający miejsce w konkursie, koszulkę Auto Stop Race, gadżety dodawane co roku przez organizatora oraz ubezpieczenie.
  • Ubezpieczenie – ubezpieczenie WARTA Travel ważne w dniach od 30.04.2022 do 06.05.2022. Szczegółowy zakres ubezpieczenia przedstawia załącznik nr 1 do regulaminu.

 

2. Cele konkursu

 

Celem konkursu jest:

 1. promowanie idei podróżowania i poznawania nowych kultur,
 2. propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz alternatywnych form podróżowania.

 

3. Warunki uczestnictwa

 

 1. Do udziału w konkursie może zapisać się 1000 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Uczestnictwo w konkursie dozwolone jest jedynie w zespołach dwuosobowych.
 3. Możliwość uczestnictwa posiada zespół, którego członkowie w dniu rozpoczęcia konkursu mają ukończone 18 i mniej niż 28 lat oraz jedna z osób posiada status studenta, który potwierdzi ważną legitymacją studencką podczas wydawania Pakietów startowych.
 4. Osoba chcąca wziąć udział w konkursie zobowiązana jest do rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy, który zostanie udostępniony na fanpage Auto Stop Race na portalu społecznościowym Facebook w dniu 20.03.2022 o godzinie 00:00. Rejestracja będzie trwała od godziny 00:00 do godziny 01:00 lub do osiągnięcia limitu osób.
 5. Rejestracji zespołu można dokonać tylko raz. W przypadku otrzymania dwóch tych samych zgłoszeń lub powtórzenia jednej osoby w dwóch zgłoszeniach, drugie i kolejne zgłoszenie zostanie automatycznie usunięte z bazy.
 6. Po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej dokonanie zgłoszenia uczestników w konkursie są oni zobowiązani do uzupełnienia swoich danych osobowych według wskazań Organizatora w panelu zapisów znajdującym się na stronie www.autostoprace.pl do dnia 03.04.2022 włącznie. Dane te nie mogą różnić się od danych z formularza zgłoszeniowego.
 7. Każdy uczestnik oświadcza, że jego dane zawarte formularzu zgłoszeniowym oraz panelu zapisów są kompletne i zgodne z prawdą
 8. Uczestnicy zobowiązani są do wpłaty darowizny w wysokości 350 zł + opłaty transakcyjnej w wysokości 5 zł za każdy startujący zespół. Darowizna ta umożliwi udział w konkursie. Darowiznę na rzecz Fundacji Rozwoju uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu należy wpłacić poprzez opcję „Zapłać online wpisowe za parę” dostępną w panelu zapisów po uzupełnieniu danych osobowych obydwóch osób z pary. Darowizna pokryje koszty manipulacyjne, organizacyjne oraz koszty ubezpieczenia. Kwotę 350 zł + opłatę transakcyjną należy uiścić do dnia 22.03.2022 włącznie.
 9. Niedokonanie wpłaty lub nieuzupełnienie danych w wyżej wymienionych terminach jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w ASR 2022 oraz skreśleniem z listy uczestników.
 10. Zmiana danych jednej osoby z zespołu jest możliwa jednorazowo. Zmian należy dokonywać do 03.04.2022 do 23:59. Zmiany dokonywane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 11. W razie rezygnacji uczestników z wyścigu lub skreślenia z listy uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia kolejnego zespołu z listy rezerwowej w miejsce zespołu rezygnującego lub skreślonego. Uczestnicy mogą zrezygnować z udziału w konkursie do dnia 03.04.2022.
 12. Zespół składający się z dwóch osób, zobowiązany jest do osobistego odbioru pakietu w dniu 30.04.2022 w godzinach od 6:30 – 8:30 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Odbiór pakietu w innym terminie nie jest możliwy. Nieodebranie pakietu skutkuje usunięciem z listy uczestników i brakiem możliwości wejścia na camping docelowy.
 13. W sytuacji, o której mowa w pkt. 11 Organizator zobowiązany jest do zwrócenia pełnej kwoty darowizny za pakiet startowy. Po tym terminie organizator nie ma możliwości zwrotu wpłaconej kwoty ze względu na poniesione wydatki na organizację wyścigu. Opłata będzie zwrócona w ciągu 30 dni roboczych od daty rezygnacji. Zwrot opłaty nie przysługuje osobom skreślonym z listy uczestników z powodu nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. Zwrotowi nie podlega opłata transakcyjna.
 14. Odsprzedaż lub oddanie miejsca na liście startowej jest niedozwolone i nie wywołuje skutków w postaci przekazania miejsca na liście uczestników zespołowi odkupującemu lub przyjmującemu miejsce. Dane osobowe pary będą weryfikowane podczas rejestracji na campingu docelowym w celu wydania opaski na rękę, którą otrzyma każdy uczestnik atrakcji.
 15. Uczestnik atrakcji przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren atrakcji jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym te atrakcje.
 16. Uczestnicy są zobowiązani do uiszczenia opłaty za nocleg na wyznaczonym przez Organizatora campingu osobiście w czasie pobytu na campingu. Organizator nie pokrywa Uczestnikom ASR 2022 kosztów noclegu na campingu.
 17. Uczestnikom zabrania się wnoszenia na teren campingu mobilnych kolumn głośnikowych, których użycie zakłóca ciszę.
 18. Uczestnikom zabrania się wnoszenia na teren campingu substancji odurzających oraz innych substancji, których posiadanie i używanie jest niezgodne z prawem.
 19. Powrotu do kraju po ukończonym konkursie leży we własnym zakresie i na własny koszt każdego z uczestników.

 

4. Zasady konkursu

 

 1. Konkurs polega na pokonaniu trasy Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław – camping wyznaczony przez Organizatora w miejscu docelowym autostopem w jak najkrótszym czasie liczonym od oficjalnego startu wyścigu. Nazwa oraz adres campingu w miejscu docelowym zostaną podane do wiadomości uczestnikom drogą mailową do dnia 30.04.2022.
 2. Zwycięzcą konkursu może zostać zespół, który na trasie konkursu poruszał się tylko za pomocą autostopu. Organizator dopuszcza jednak możliwość poruszania się komunikacją miejską wyłącznie we Wrocławiu oraz w mieście docelowym.
 3. Organizator wydarzeń o których mowa w art. 1 nie odpowiada za ewentualne szkody oraz zdarzenia spowodowane i poniesione przez uczestników występujące na trasie konkursu ASR 2022.
 4. W celu sprawdzenia najszybszych zespołów organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentacji z przebytej trasy za pomocą relacji zdjęciowej wykonanej przez uczestnika na trasie. Wymagane będzie przedstawienie minimum 15 zdjęć wykonanych przez 1 zespół jednoznacznie dokumentujących przebieg trasy konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników oraz odmówienia przyznania nagrody uczestnikom, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie o organizowanie sobie transportu na miejsce docelowe konkursu innego niż autostop. W takiej sytuacji nagroda zostanie przyznana kolejnemu zespołowi.
 6. W przypadku niedotarcia uczestników w wyznaczonym terminie na imprezę w miejscu docelowym nie przysługują im żadne roszczenia w stosunku do Organizatora w szczególności zwrot części kosztów.
 7. Uczestnik konkursu Auto Stop Race oświadcza, że świadomy jest tego, że zobowiązany jest w czasie uczestnictwa w wydarzeniu do posiadania ważnego Unijnego Certyfikatu COVID-19 (certyfikat szczepienia / ozdrowieńca). Organizator ma prawo do weryfikacji certyfikatu u osób zgłoszonych do udziału w konkursie przy wydawaniu pakietów startowych oraz przy zameldowaniu na campingu. Warunkiem wydania pakietu startowego jest złożenie oświadczenia o stanie zdrowia. Niezłożenie przez Uczestnika konkursu oświadczenia, o którym mowa powyżej, lub nieposiadanie ważnego Unijnego Certyfikatu COVID-19 skutkować będzie odmową wydania pakietu startowego oraz niewpuszczeniem na camping, a w konsekwencji odmową udziału w konkursie, bez prawa do reklamacji i innych roszczeń.

 

5. Nagrody

 

 1. Nagrodami przewidzianymi w konkursie są:
  1. I miejsce – nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3500zł
  2. II miejsce – nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2500zł
  3. III miejsce – nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2000zł
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu.
 3. Nagrody w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

 

6. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Klub Podróżników BIT przy Samorządzie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, prawnie reprezentowany przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu Auto Stop Race 2022.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzednio wyrażonej zgody (przed jej wycofaniem).
 5. Usunięcie danych, ograniczenie lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie równoznaczne jest z rezygnacją udziału w konkursie Auto Stop Race 2022.
 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • adres kontaktowy,
  • numer PESEL,
  • numer dowodu osobistego,
  • numer telefonu,
  • numer telefonu awaryjnego (ICE),
  • dane dotyczące statusu studenta (uczelnia, kierunek i rok studiów).
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnik konkursu Auto Stop Race zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 9. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  • przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  • utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  • nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

7. Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności cywilnej), za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane, bądź poniesione przez uczestników z ich własnej winy, bądź winy osób trzecich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu uczestnika, które zostały spowodowane wskutek działania innych uczestników, bądź osób trzecich lub które powstały w wyniku działań podjętych przez Służby Porządkowe.
 3. W wyścigu Auto Stop Race mogą brać udział jedynie Uczestnicy zdrowi, zgodnie z pisemnym oświadczeniem o stanie zdrowia (załącznik nr 2) dotyczącym zagrożenia zarażeniem wirusem powodującym chorobę COVID-19, niemający objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia i przyjmują do wiadomości, że ubezpieczenie nie działa, kiedy uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników osób, które złamią regulamin ASR 2022 lub regulamin campingu, bądź nie będą stosowały się do poleceń Organizatorów.
 7. W sytuacji odwołania wyścigu w wyniku zdarzeń niezależnych od organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu kwoty pomniejszonej o koszty poniesione w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania konkursu.
 8. Organizator nie odpowiada za ewentualne koszty kwarantanny, którą mógłby zostać objęty uczestnik w przypadku zarażenia wirusem SARS-CoV-2.
 9. Na czas startu i podróży Uczestnicy powinny być wyposażeni w indywidualne osłony ust i nosa.
 10. Uczestnicy znajdujący się w przestrzeni zamkniętej zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa oraz zachowania podczas wydarzenia bezpiecznego odstępu minimum 1,5 metra.
 11. W przypadku wykrycia u uczestnika zarażenia wirusem SARS-CoV-2, zarówno przed jak i po starcie wyścigu, organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału uczestnika w konkursie i nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za pakiet startowy.
 12. Jeśli tylko jedna osoba z pary zarazi się wirusem SARS-CoV-2, a druga osoba nie miała z nią wcześniej kontaktu oraz nie posiada objawów zarażenia, to niezarażona osoba może wziąć udział w wyścigu w parze jedynie z osobą, która również jest uczestnikiem znajdującym się w podobnej sytuacji. Pary będą łączone na starcie.
 13. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w kraju przebywania regulacji związanych z wirusem SARS-CoV-2.
 14. W przypadku nieprzestrzegania obostrzeń obowiązujących w kraju przebywania uczestnika, organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje prawne.
 15. Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w terminie publikacji zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Organizatora. W przypadku, jeśli Uczestnik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w terminie 7 dni od publikacji poinformować o tym Organizatora. Zgłoszenie braku zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako rezygnację z udziału w Wydarzeniu.
 16. Wyłączne prawo do interpretacji regulaminu należy do Organizatora.
 17. Wraz z dokonaniem wpłaty wpisowego na poczet uczestnictwa w wyścigu, uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 18. Integralną część regulaminu stanowią załączniki:
  1. Ogólne warunki ubezpieczenia WARTA Travel.
  2. Oświadczenie o stanie zdrowia.