1. Postanowienia Ogólne

 

Organizatorem konkursu Auto Stop Race 2018, zwanego dalej ASR 2018, jest Klub Podróżników BIT przy Samorządzie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, prawnie reprezentowany przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 28.04.2018 – 04.05.2018. Miejsce oraz zasady konkursu zostały określone w §2, §3 oraz §4.
 2. W ramach ASR 2018 przewidziane jest wydanie pakietów startowych na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dniu 28 kwietnia 2018 r. w godzinach 6:30.00-8.30 oraz atrakcje w miejscu docelowym na terenie campingu w dniach 28.04.2018 – 04.05.2018. Nazwa oraz adres campingu w miejscu docelowym zostaną podane do wiadomości uczestnikom drogą mailową oraz na portalu społecznościowym Facebook w dniu 27.04.2018 o godzinie 9:00.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
  • Pakiet startowy – zestaw umożliwiający wzięcie udziału w konkursie Auto Stop Race. Zawiera numer startowy zapewniający miejsce w konkursie, koszulkę Auto Stop Race, gadżety dodawane co roku przez organizatora oraz ubezpieczenie PZU Wojażer.
  • Ubezpieczenie – ubezpieczenie PZU Wojażer ważne w dniach od 28.04.2018 do 04.05.2018. Szczegółowy zakres ubezpieczenia przedstawia załącznik nr 1 do regulaminu.

 

2. Cele konkursu

Celem konkursu jest:

 1. promowanie idei podróżowania i poznawania nowych kultur,
 2. propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz alternatywnych form podróżowania.

 

3. Warunki uczestnictwa

 

 1. W konkursie udział może wziąć 1000 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Uczestnictwo w konkursie dozwolone jest jedynie w zespołach dwuosobowych.
 3. Możliwość uczestnictwa posiada zespół, którego członkowie w dniu rozpoczęcia konkursu mają nie mniej niż 18 i nie więcej niż 30 lat oraz jedna z osób posiada status studenta, który potwierdzi ważną legitymacją studencką podczas wydawania Pakietów startowych.
 4. Osoba chcąca wziąć udział w konkursie zobowiązana jest do rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy, który zostanie udostępniony na profilu Auto Stop Race w portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/autostoprace) w dniu 10.03.2018 o godzinie 00:00. Rejestracja będzie trwała od godziny 00:00 do godziny 01:00.
 5. Rejestracji zespołu można dokonać tylko raz. W przypadku otrzymania dwóch tych samych zgłoszeń lub powtórzenia jednej osoby w dwóch zgłoszeniach, drugie i kolejne zgłoszenie zostanie automatycznie usunięte z bazy.
 6. Po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej dokonanie zgłoszenia uczestników w konkursie są oni zobowiązani do uzupełnienia swoich danych osobowych według wskazań Organizatora w panelu zapisów znajdującym się na stronie www.autostoprace.pl do dnia 31.03.2018 włącznie. Dane te nie mogą różnić się od danych z formularza zgłoszeniowego.
 7. Każdy uczestnik oświadcza, że jego dane zawarte formularzu zgłoszeniowym oraz panelu zapisów są kompletne i zgodne z prawdą
 8. Każda osoba z zespołu, której dane osobowe zostały wysłane w formularzu zgłoszeniowym udostępnionym na stronie internetowej www.autostoprace.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji uczestników Auto Stop Race 2018 (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).
 9. Uczestnicy zobowiązani są do wpłaty darowizny w wysokości 160 zł za każdy startujący zespół. Darowizna ta umożliwi udział w konkursie. Darowiznę należy wpłacić poprzez opcję “Zapłać online wpisowe za parę” dostępną w panelu zapisów po uzupełnieniu danych osobowych obydwóch osób z pary. Darowizna pokryje koszty manipulacyjne, organizacyjne oraz koszty ubezpieczenia. Kwotę 160 zł należy uiścić do dnia 14.03.2018 włącznie.
 10. Niedokonanie wpłaty oraz nieuzupełnienie danych w wyżej wymienionym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w ASR 2018 oraz skreśleniem z listy uczestników.
 11. Zmiana danych jednej osoby z zespołu jest możliwa jednorazowo. Zmian należy dokonywać do 31.03.2018r do 23:59. Zmiany dokonywane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 12. W razie rezygnacji uczestników z wyścigu lub skreślenia z listy uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia kolejnego zespołu z listy rezerwowej w miejsce zespołu rezygnującego lub skreślonego. Uczestnicy mogą zrezygnować z udziału w konkursie do dnia 31.03.2018 r.
 13. Zespół zobowiązany jest do odbioru pakietu w dniu 28.04.2018 w godzinach od 6:30 – 8:30 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Odbiór pakietu w innym terminie nie jest możliwy.
 14. W sytuacji, o której mowa w pkt.12 Organizator zobowiązany jest do zwrócenia pełnej kwoty za pakiet startowy. Po tym terminie Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu kwoty pomniejszonej o koszty poniesione w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania konkursu. Opłata będzie zwrócona w ciągu 30 dni roboczych od daty rezygnacji. Zwrot opłaty nie przysługuje osobom skreślonym z listy uczestników z powodu nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 15. Odsprzedaż lub oddanie miejsca na liście startowej jest niedozwolona i nie wywołuje skutków w postaci przekazania miejsca na liście uczestników zespołowi odkupującemu lub oddającemu miejsce. Dane osobowe pary będą weryfikowane podczas rejestracji na campingu docelowym w celu wydania opaski na rękę, którą otrzyma każdy uczestnik atrakcji.
 16. Uczestnik atrakcji przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren atrakcji jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym te atrakcje.
 17. Uczestnicy są zobowiązani do uiszczenia opłaty za nocleg na wyznaczonym przez Organizatora campingu osobiście w czasie pobytu na campingu. Organizator nie pokrywa Uczestnikom ASR 2018 kosztów noclegu na campingu.
 18. Powrotu do kraju po ukończonym konkursie leży we własnym zakresie i na własny koszt każdego z uczestników.

 

4. Zasady konkursu

 

 1. Konkurs polega na pokonaniu trasy Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław – camping wyznaczony przez Organizatora w miejscu docelowym autostopem w jak najkrótszym czasie liczonym od oficjalnego startu wyścigu. Nazwa oraz adres campingu w miejscu docelowym zostaną podane do wiadomości uczestnikom drogą mailową oraz na portalu społecznościowym Facebook w dniu 27.04.2018 o godzinie 9:00.
 2. Zwycięzcą konkursu może zostać zespół, który na trasie konkursu poruszał się tylko za pomocą autostopu. Organizator dopuszcza jednak możliwość poruszania się komunikacją miejską wyłącznie we Wrocławiu, w mieście docelowym oraz w miastach punktowanych w równolegle prowadzonym konkursie na checkpointy.
 3. Organizator wydarzeń o których mowa w art. 1 nie odpowiada za ewentualne szkody oraz zdarzenia spowodowane i poniesione przez uczestników występujące na trasie konkursu ASR 2018.
 4. W celu sprawdzenia najszybszych zespołów organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentacji z przebytej trasy za pomocą relacji zdjęciowej wykonanej przez uczestnika na trasie. Wymagane będzie przedstawienie minimum 15 zdjęć wykonanych przez 1 zespół jednoznacznie dokumentujących przebieg trasy konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników oraz odmówienia przyznania nagrody uczestnikom, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie o organizowanie sobie transportu na miejsce docelowe konkursu innego niż autostop. W takiej sytuacji nagroda zostanie przyznana kolejnemu zespołowi.
 6. W przypadku niedotarcia uczestników w wyznaczonym terminie na imprezę w miejscu docelowym nie przysługują im żadne roszczenia w stosunku do Organizatora w szczególności zwrot części kosztów.

 

5. Nagrody

 

 1. Nagrodami przewidzianymi w konkursie są:
  1. I miejsce – nagrody rzeczowe o łącznej wartości 4000zł
  2. I miejsce – nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3400zł
  3. III miejsce – nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3000zł
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu.
 3. Nagrody w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

 

6. Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności cywilnej), za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane, bądź poniesione przez uczestników z ich własnej winy, bądź winy osób trzecich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu uczestnika, które zostały spowodowane wskutek działania innych uczestników, bądź osób trzecich lub które powstały w wyniku działań podjętych przez Służby Porządkowe.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia i przyjmują do wiadomości, że ubezpieczenie nie działa, kiedy uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników osób, które złamią regulamin ASR 2018 lub regulamin campingu, bądź nie będą stosowały się do poleceń Organizatorów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu z uzasadnionej przyczyny. Wyłączne prawo interpretacji regulaminu należy do Organizatora. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Integralną część regulaminu stanowi załącznik:
  1. Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Wojażer (link)